IPC

Wij zijn een IPC school. Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. 

IPC is een mooie manier om vakken zoals aardrijkskunde, techniek, natuur, geschiedenis en biologie te integreren. Het is aangetoond dat door leerstof in samenhang en op verschillende manieren aan te bieden, de kennis ook beter bij de kinderen blijft hangen.

IPC biedt de mogelijkheid om niet alleen kennis over te dragen, maar ook te werken aan vaardigheden bij kinderen. De samenleving vraagt steeds meer als samenwerken, onderzoeken, kritisch denken, presenteren, enz. Daarnaast geeft IPC handen en voeten aan meervoudige intelligentie, talentontwikkeling, internationalisering, het werken op eigen niveau , uitdaging en leren vanuit verbanden.

Elk thema begint met een startpunt, hiermee introduceren we het thema. Dan volgt de kennisoogst en vragen we ons af wat we al weten over het nieuwe thema. Daarna de uitleg: wat gaan we leren? Vervolgens gaan we doelgericht aan de slag. Van dit hele leerproces doen we verslag op de leerwand die in elke klas hangt. Hier vindt u een verslag van het leerproces met daarbij de doelen waar we aan hebben gewerkt. Naar deze wand verwijzen we tijdens de lessen voortdurend. Hiermee hebben we immers in de klas voor de kinderen een zichtbaar bewijs van het leerproces dat zij doormaken! Ook voor u als ouders biedt de wand natuurlijk inzicht in het leerproces dat we als groep doormaken.

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar.In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken.
  • Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.
  • Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief.

Ouderbetrokkenheid

Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder informatie met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit. 

Hersenvriendelijk leren

Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC?

  •  Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. 
  •  De onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
  •  De IPC units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.